เสียงอ่านธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภทฺโท

วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
หลวงพ่อชา สุภัทโท
01 เหนือเวทนา
เสียงบรรยายธรรมะ
02 คำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติธรรม
เสียงบรรยายธรรมะ
03 โอวาทบางตอน
เสียงบรรยายธรรมะ
04 ไม่แน่คืออนิจจัง
เสียงบรรยายธรรมะ
05 กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
เสียงบรรยายธรรมะ
06 การเข้าสู่หลักธรรม
เสียงบรรยายธรรมะ
07 การทำจิตให้สงบ
เสียงบรรยายธรรมะ
08 การปล่อยวาง
เสียงบรรยายธรรมะ
09 การฝึกใจ
เสียงบรรยายธรรมะ
10 ความสงบบ่อเกิดปัญญา
เสียงบรรยายธรรมะ
11 ต่อสู้ความกลัว
เสียงบรรยายธรรมะ
12 ทางพ้นทุกข์และมรรคสามัคคี
เสียงบรรยายธรรมะ
13 ทางสายกลาง
เสียงบรรยายธรรมะ
14 ทำใจให้เป็นบุญและธรรมะธรรมชาติ
เสียงบรรยายธรรมะ
15 ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
เสียงบรรยายธรรมะ
16 นอกเหตุเหนือผล
เสียงบรรยายธรรมะ
17 บ้านที่แท้จริง
เสียงบรรยายธรรมะ
18 ปฏิบัติกันเถิดและสัมมาทิฏฐิที่เยือกเย็น
เสียงบรรยายธรรมะ
19 วิมุตติ
เสียงบรรยายธรรมะ
20 สองหน้าของสัจจธรรม
เสียงบรรยายธรรมะ
21 สัมมาปฏิปทา
เสียงบรรยายธรรมะ
22 สัมมาสมาธิ
เสียงบรรยายธรรมะ
23 อยู่เพื่ออะไรและธรรมะปฏิสันถาร
เสียงบรรยายธรรมะ
24 อ่านใจธรรมชาติ
เสียงบรรยายธรรมะ

ที่มา : http://archive.org/details/VenAjahnChah | บทสำหรับอ่าน | เสียงธรรมเทศนาต้นฉบับภาษาอิสาน