เสียงอ่านธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภทฺโท

วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
หลวงพ่อชา สุภัทโท
01 เหนือเวทนา
ความยาว 43:41 นาที เพราะความที่ไม่รู้จัก รูป เวทนา สัญญา สังขาร เช่น ร่างกายเรานี้ ร่างกายที่เราเอามานั่งประชุมรวมกันอยู่นี้ ที่มองเห็นได้ด้วยตานั้น ถ้าเห็นแต่รูปร่างกายเช่นนี้อยู่เพียงเท่านี้ มันจะเป็นเหตุให้ระงับความทุกข์หรือระงับเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นไม่ได้เลย
02 คำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติธรรม
ความยาว 54.31 นาที รวมคำถามและคำตอบแนวทางในการปฏิบัติธรรม
03 โอวาทบางตอน สมมุติและวิมุติ
ความยาว 43.31 นาที
04 ไม่แน่คืออนิจจัง
ความยาว 40:31 นาที เราจะได้ฟังคำของพระบ้าง คือไม่แน่แล้วก็ไม่ยึดนั่นเอง อย่าไปยึดงูๆ ปลาๆ อย่ายึดแล้วไม่วาง อย่าจับไม่วาง ยึดมาดูเป็นสมมติเฉยๆ ผลที่สุดก็ส่งให้วิมุตติ มันเป็นไปแต่อย่างนั้น ต้องมีสมมติ ต้องมีวิมุตติ อารมณ์ของเรา ไม่แน่ - ไม่เที่ยง
05 กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
ความยาว 61:51 นาที กบอยู่กอบัว แต่ไม่รู้จักบัว ดอกบัวจะบานจะตูม จะร่วงจะโรยก็ไม่รู้เรื่อง คำสอนใดไม่เป็นไปเพื่อหายพยศ ลดมานะ ละความชั่วแล้ว ก็ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้า
06 การเข้าสู่หลักธรรม
ความยาว 39.48 นาที เบื้องต้นให้มีพระรัตนตรัยเป็นรากฐาน สมาทานศีลเป็นคุณสมบัติ ฝึกปฏิบัติอบรมจิต สงบความคิดด้วยสมถะ ปล่อยวางละด้วยวิปัสสนา พิจารณาหลักสัจจธรรม
07 การทำจิตให้สงบ
ความยาว 40:41 นาที การทำสมาธิ องค์ประกอบของความสงบ การทำจิตให้สงบ ปัญหาของการทำสมาธิ วิตก วิจารณ์ ปีติ สุข เอกัคคตารมณ์ หลุดพ้นด้วยปัญญาสมาธิ
08 การปล่อยวาง
ความยาว 41:15 นาที คนทั้งโลกจะให้เขามาพูดถูกใจเรามีไหม จะทำถูกใจเราทุกคนมีไหม ไม่มีเมื่อไม่มี เราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไม่มีการปล่อยวาง
09 การฝึกใจ
ความยาว 42:01 นาที ความสงสัยจะไม่มีวันสิ้นไปได้ ด้วยการคิด ด้วยทฤษฎี ด้วยการคาดคะเน หรือด้วยการถกเถียงกัน หรือจะอยู่เฉยๆไม่ปฏิบัติภาวนาเลย ความสงสัยก็หายไปไม่ได้อีกเหมือนกัน กิเลสจะหายสิ้นไปได้ก็ด้วยการพัฒนาทางจิต ซึ่งจะเกิดได้ก็ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้น
10 ความสงบบ่อเกิดปัญญา
ความยาว 43:19 นาที ความสงบอย่างแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพวกเรา มันอยู่กับพวกเรา แต่เราทั้งหลายมองข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอ ธรรมมันเกิดเพราะเหตุ เมื่อจะดับก็เพราะเหตุมันดับก่อน ผลมันจึงดับ เมื่อผลมันจะมีขึ้น ก็มีเหตุมาก่อนแล้วผลมันจึงตามมา
11 ต่อสู้ความกลัว
ความยาว 51:24 นาที ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ วิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน นี่เราทุกข์ตากฝนอย่างนี้ ใครล่ะจะมารู้ด้วยกับเรา ก็รู้แต่เฉพาะเราเองเป็นปัจจัตตังเท่านั้น
12 ทางพ้นทุกข์และมรรคสามัคคี
ความยาว 52:16 นาที เมื่อรู้จักทุกข์ตามความจริงมันก็ทิ้งทุกข์ รู้จักเหตุให้ทุกข์เกิด ที่ไหนทุกข์จะเกิด ก็ไม่ทำมันจะปฏิบัติมันก็ดับทุกข์ ที่ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่เราใช่เขา เห็นเช่นนี้ทุกข์ก็ดับ
13 ทางสายกลาง
ความยาว 48:08 นาที ทางสายกลางคือให้ละให้ได้ หรือหลีกให้พ้นจากสิ่งทั้งสองนั้น ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งบุญ ทั้งบาปที่เป็นสุข เป็นทุกข์ ทั้งหลาย
14 ทำใจให้เป็นบุญและธรรมะธรรมชาติ
ความยาว 45:57 นาที โดยมากก็มาแสวงหาบุญกัน แต่ว่าไม่เคยเห็นญาติโยมที่แสวงหาการละบาป มีแต่แสวงบุญเรื่อยไป ไม่รู้จะเอาบุญไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ ผ้าสกปรกไม่ฟอก แต่อยากจะรับน้ำย้อมนะ นี่มันเป็นอย่างนั้น
15 ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
ความยาว 42:18 นาที ทำบุญกันทำไมการทำบุญนั้น พระพุทธเจ้าของเราหมายถึง ไม่ให้เห็นแก่ตัวหรือว่าทำไปเพื่อกำจัดความโลภออกจากใจของเรา มันไปคนละข้างกับพราหมณ์เสียแล้ว มันกลับกัน ฉะนั้นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นหยาบๆมีเยอะแต่มันก็ยังไปไม่ได้ ไม่ต้องไปพูดถึงธรรมลึกซึ้งอะไร
16 นอกเหตุเหนือผล-อยู่กับงูเห่า
ความยาว 41:29 นาที ปล่อยวางจากสิ่งทั้งปวง ทำจิตให้ว่าง นอกเหตุเหนือผล อยู่กับงูเห่า
17 บ้านที่แท้จริง
ความยาว 58:54 นาที
18 ปฏิบัติกันเถิดและสัมมาทิฏฐิที่เยือกเย็น
ความยาว 39:19 นาที
19 วิมุตติ
ความยาว 43:55 นาที ความหลุดพ้น ทำอะไรให้เป็นเรื่องธรรมดาๆ กายก็ให้เป็นกาย จิตก็ให้เป็นจิต เมื่อยึดมั่นในสังขารก็เป็นทุกข์ จุดหมายของการสวดมนต์-ท่องมนต์ พลิกสมมุติให้เป็นวิมุตติ สังขารทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปเสมอ
20 สองหน้าของสัจจธรรม
ความยาว 45:10 นาที ในชีวิตของเรามีทางเลือกอยู่สองทาง คือคล้อยตามไปกับโลกหรือพยายามปฏิบัติให้อยู่เหนือโลก ปัญญาก็มีสอง คือ ปัญญาโลกีย์กับปัญญาโลกุตตระ
21 สัมมาปฏิปทา
ความยาว 41:27 นาที
22 สัมมาสมาธิ
ความยาว 40:01 นาที
23 อยู่เพื่ออะไรและธรรมะปฏิสันถาร
ความยาว 50:37 นาที เราทุกคนให้นึกเสมอว่า เราคืออะไร เราเกิดมาทำไม เห็นร่างกายตามความเป็นจริง อย่าแต่งกาย จงแต่งใจกันเถิด ไม่มีปัญญา จักพาให้เป็นทุกข์ ไม่อยากทุกข์ต้องรู้จักทางแก้ไข จะเจ็บจะตายสังขารไหลเรื่อยไป ยามหนุ่มสังขารแบกเรา ยามแก่เราแบกสังขาร คิดและพิจารณาบ่อยๆ พลอยให้เกิดปัญญา กรรมฐานเป็นการทำจิตให้สงบ
24 อ่านใจธรรมชาติ
ความยาว 59:06 นาที พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม ธรรมะก็คงมีอยู่อย่างนั้น มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น ไม่พลิกแพลงไปไหน มันเป็นสัจจธรรม เราไม่เข้าใจสัจจธรรมก็ไม่รู้ว่าสัจจธรรมเป็นอย่างไร นี้เรียกว่าการพิจารณาในความรู้ของผู้ปฏิบัติที่ไม่มีพื้นปริบัติ ขอให้ดูจิต พยายามอ่านจิตของตนเอง

ที่มา : http://archive.org/details/VenAjahnChah | บทสำหรับอ่าน | เสียงธรรมเทศนาต้นฉบับภาษาอิสาน